Regulamin

Ogólne Warunki Umowne serwisu Flix

1. Postanowienia wprowadzające

 1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych pojęcia posiadają następujące znaczenie:
  • Cena Usługi – cena płatna przez Klienta za wykonanie Usługi, na którą składają się kwoty należne z tytułu Naprawy Urządzenia oraz ewentualnie Dojazdu do Klienta (w przypadku dojazdu poza strefę darmowego dojazdu).
  • Cennik – znajdująca się na Stronie Internetowej zakładka (adres: https://iflix.pl/), która zawiera ceny poszczególnych Napraw Urządzeń.
  • Centrum Telefoniczne – centrum telefoniczne serwisu dostępne pod numerem telefonu: +48 577 397 907;
  • Część Zamienna – dostarczona i zamontowana w Urządzeniu w ramach Naprawy Urządzenia sprawna część.
  • Dni ustawowo wolne od pracy – dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
  • Dojazd do Klienta – dojazd Serwisanta do miejsca wskazanego przez Klienta w Zleceniu. W zależności od lokalizacji, w której Naprawa Urządzenia ma być wykonana, Dojazd do Klienta może być płatny lub bezpłatny. Strefa darmowego dojazdu Serwisanta wskazana jest na Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt”. Koszt dojazdu do innych miejsc każdorazowo ustalany jest przez Serwis i przedstawiany Klientowi przed złożeniem Zlecenia.
  • Karta Gwarancyjna – dokument, który zawiera: (i) określenie marki i modelu Urządzenia, (ii) opis Naprawy Urządzenia wykonanej przez Serwis, (iii) wykaz części, które zostały wymienione przez Serwisanta.
  • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia w zakresie, w jakim może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami prawa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawierające umowę z Serwisem, na podstawie której wykonywana jest Usługa.
  • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Naprawa Urządzenia – wykonywane przez Serwisanta naprawa
   Urządzenia polegająca na wymianie uszkodzonej części Urządzenia na Część Zamienną.
  • OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowne.
  • Przegląd Techniczny – przegląd techniczny Urządzenia, który Serwisant wykonuje przed przystąpieniem do Naprawy Urządzenia i na podstawie którego Serwisant ocenia rodzaj uszkodzeń Urządzenia oraz ich zakres, a także możliwość Naprawy Urządzenia.
  • SerwisFlix sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: ul. Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa NIP: 5252892650, REGON: 521044468, KRS: 0000947047
  • Serwisant – osoba świadcząca Usługi w imieniu Serwisu.
  • Strona Internetowahttps://iflix.pl/),
  • Umowa – umowa o wykonanie Usługi zawierana pomiędzy Serwisem a Klientem.
  • Urządzenie – urządzenia elektroniczne, które dokładnie wskazane są w Cenniku.
  • Usługa – usługi świadczone przez Serwis, na które składają się:
   • Dojazd do Klienta, Przegląd Urządzenia oraz, gdy istnieje taka możliwość, Naprawa Urządzenia.
   • Zlecenie – składane Serwisowi przez Klienta zlecenie wykonania Usługi.
 2. OWU określają sposób zawarcia Umowy, jej ogólne warunki, zasady oraz sposób wykonania, jak również prawa i obowiązki stron Umowy.

2. Złożenie zlecenia

 1. Klient może złożyć Zlecenie w jeden z następujących sposobów:
  • poprzez kontakt z Centrum Telefonicznym,
  • za pomocą czatu dostępnego na Stronie Internetowej.
  • za pomocą adresu email [email protected]
  • Osobiście w jednym z naszych punktów
 2. Zlecenia poprzez kontakt z Centrum Telefonicznym Klient może składać codziennie w godzinach od 9:00 do 20:00 z wyjątkiem Dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Za pomocą pozostałych sposobów złożenia Zlecenia Klient może złożyć Zlecenie w każdym czasie.
 4. W Zleceniu Klient powinien przekazać następujące informacje:
  • markę i model uszkodzonego Urządzenia,
  • zauważoną usterkę,
  • adres, pod którym ma zostać zrealizowana Usługa (miasto, ulicę, numer budynku i ewentualnie numer lokalu),
  • numer telefonu, za pomocą którego Serwis będzie mógł skontaktować się z Klientem w celu wykonania Usługi.
 5. Przyjmując Zlecenie serwis podaję Cenę Usługi oraz ustala z Klientem datę i godzinę wykonania Usługi. Serwisant może dotrzeć do miejsca wykonania Usługi od piętnastu minut przed ustaloną godziną oraz do piętnastu minut po ustalonej godzinie, a Klient powinien w tym czasie oczekiwać na Serwisanta.
 6. Jeżeli Serwisant z przyczyn losowych nie będzie w stanie dotrzeć w terminie określonym zgodnie z punktem 2.5. powyżej, powinien powiadomić o tym Klienta i ustalić z nim inny terminu wykonania Usługi.

3. Wykonanie usługi

 1. Serwis świadczy Usługi codziennie w godzinach od 09:00 do 20:00,
  z wyłączeniem Dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Usługi świadczone są w miejscu oraz w czasie ustalonym z Klientem w ramach Zlecenia.
 3. Klient zobowiązany jest udostępnić Serwisantowi Urządzenie na czas
  potrzebny do wykonania Usługi.
 4. Po wykonaniu Przeglądu Technicznego Serwisant informuje Klienta o tym,  czy Naprawa Urządzenia jest możliwa, a w przypadku gdy jest ona możliwa, o przewidywanym zakresie Naprawy Urządzenia i ewentualnych dodatkowych kosztach Naprawy Urządzenia (nieuwzględnionych w wycenie dokonanej przez Serwis).
 5. Po poinformowaniu Klienta o przewidywanym zakresie Naprawy Urządzenia oraz ewentualnie o dodatkowych kosztach Naprawy Urządzenia (nieuwzględnionych w wycenie dokonanej przez Serwis), Klient może zrezygnować z Naprawy Urządzenia poprzez ustne zgłoszenie Serwisantowi rezygnacji z Naprawy Urządzenia.
 6. W przypadku gdy istnieje możliwość Naprawy Urządzenia, a Klient nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w pkt. 3.5. powyżej, Serwisant przystępuje do Naprawy Urządzenia.
 7. Przewidywany średni czas wykonania Usługi wynosi ok. 15 minut od przekazania Serwisantowi Urządzenia, z zastrzeżeniem, że czas ten może zostać wydłużony stosownie do modelu Urządzenia, rodzaju uszkodzenia oraz innych przyczyn technicznych.
 8. W przypadku gdy Serwisant stwierdzi, nie jest w stanie wykonać Usługi na miejscu, Klient może przekazać Urządzenie za pośrednictwem Serwisanta do laboratorium Serwisu celem jego naprawy. Przy przyjęciu Urządzenia sporządzany jest protokół przekazania sprzętu.
 9. Po Naprawie Urządzenia w laboratorium jest ono dostarczane Klientowi przez Serwisanta do miejsca uzgodnionego z Klientem (zgodnie z zasadami Dojazdu do Klienta). Przy przekazaniu Urządzenia sporządzany jest protokół zwrotnego przekazania sprzętu
 10. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu w ciągu 3 miesięcy od informacji, że naprawa zakończyła się, urządzenie zostanie zutylizowane.
 11. Oddając urządzenie do naprawy klient, oświadcza, iż zpoznał się z oficjalną informacją producenta dot. Woszczelności:
 12. Oddając urządzenie do naprawy klient oświadcza, że rozumie, iż każde uszkodzenie mechaniczne, ingerencja serwisowa, powoduje utratę wodoszczelności urządzenia.
 13. W przypadku niektórych napraw, istnieje możliwość wystąpienia komunikatu Apple o nieznanej części "Apple nie ma możliwości sprawdzenia czy dana część jest oryginalna". W niektórych przypadkach, pomimo wyboru oryginalnej części, może pojawić się powyższa informacja w ustawieniach urządzenia. Spowodowane jest to zabezpieczeniami Apple. W żaden sposób nie wpływa to na żywotność oraz użytkowanie urządzenia. 

4. Cena i płatności

 1. W przypadku gdy nie wykonano Naprawy Urządzenia z uwagi na rezygnację przez Klienta z naprawy, po przyjeździe Serwisanta do miejsca uzgodnionego w ramach Zlecenia, Klient zobowiązany jest pokryć koszt Dojazdu do Klienta, w sytuacji gdy dojazd odbył się poza strefą darmowego dojazdu.
 2. W przypadku gdy wykonano Naprawę Urządzenia, na Cenę Usługi składają się koszt Naprawy Urządzenia oraz koszt Dojazdu do Klienta (w sytuacji gdy dojazd odbył się poza strefą darmowego dojazdu).
 3. Cena Usługi płatna jest po dokonaniu Przeglądu Technicznego.
 4. W przypadku przekazania Urządzenia do laboratorium Serwisu zgodnie z punktem 3.8. OWU Cena Usługi płatna jest po dostarczeniu Urządzenia przez Serwisanta do Klienta zgodnie z punktem 3.9. OWU.
 5. Cena Usługi może być uiszczona w gotówce do rąk Serwisanta lub za pomocą przelewu elektronicznego. Płatność za pomocą przelewu elektronicznego powinna zostać uprzednio uzgodniona z Serwisem za pośrednictwem Centrali Telefonicznej.
 6. W związku z wykonaniem Usługi, w celu umożliwienia dostarczenia Klientowi przez Serwis Paragonu lub faktury VAT, Klient przesyła na adres poczty elektronicznej Serwisu [email protected] dane adresowe (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń).
  W przypadku gdy Serwis ma przesłać Fakturę VAT, Klient wraz z danymi adresowymi, o których mowa powyżej, przesyła informację o chęci otrzymania faktury VAT oraz dane niezbędne do jej wystawienia przez Serwis na adres [email protected]
 7. Wszystkie ceny wskazane przez Serwis wyrażone w polskich złotych oraz cenami zawierającymi podatek VAT.

5. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy może odstąpić od Umowy (z zastrzeżeniem punktów 5.2., 5.3. oraz 5.4. OWU) i w tym celu powinien poinformować Serwis o odstąpieniu od Umowy za pomocą wypełnionego formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do OWU poprzez: (i) wysłanie wypełnionego formularza na adres Serwisu, lub (ii) wysłanie wypełnionego formularza w wiadomości e- mail na adres [email protected]. Ponadto, Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy za pośrednictwem Centrum Telefonicznego.
 2. Klient będący Konsumentem w przypadku, gdy wyraźnie żądał, aby Serwisant przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy, nie może odstąpić od Umowy (zgodnie z art. 38 pkt. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 3. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy po wykonaniu w pełni Usługi przez Serwis za zgodą Klienta (art. 38 punkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 4. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od Umowy po wykonaniu Usługi przez Serwis z uwagi na to, iż Część Zamienna po wykonaniu Usługi staje się nierozerwalnie połączona z Urządzeniem (art. 38 punkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta)
 5. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu w ciągu 3 miesięcy od informacji, że naprawa zakończyła się, urządzenie może zostać zutylizowane.
 6. Opłata za magazynowanie urządzenia powyżej 30 dni wynosi 20 zł/ dzień.

6. Gwarancja

 1. Serwis udziela gwarancji na wykonaną Naprawę Urządzenia. Po wykonaniu Naprawy Urządzenia i uiszczeniu płatności przez Klienta, Serwisant przekazuje Klientowi Kartę Gwarancyjną.
 2. Serwis odpowiada wobec Klienta z tytułu udzielonej gwarancji za:
  • wady Części Zamiennych istniejące w chwili Naprawy Urządzenia lub powstałe z przyczyn tkwiących w tym czasie w Części Zamiennej,
  • wadliwy sposób ich montażu Części Zamiennej.
 3. Serwis nie odpowiada za inne wady Urządzenia niż wskazane w punkcie 6.2.1., 6.2.2. OWU, a w szczególności wynikłe z:
  • nieprawidłowego sposobu korzystania z Urządzenia,
  • uszkodzenia Urządzenia,
  • przyczyn nietkwiących w Części Zamiennej w chwili Naprawy Urządzenia,
  • przyczyn niezwiązanych z montażem Części Zamiennej w Urządzeniu.
 4. Termin gwarancji wynosi 3 miesiące i biegnie od daty wykonania Naprawy Urządzenia.
 5. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych warunków gwarancji uprawniony z gwarancji otrzymał przedmiot objęty gwarancją wolny od wad, przewidziany powyżej okres obowiązywania gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Klienta przedmiotu objętego gwarancją, a wolnego od wad lub dokonania ostatniej istotnej naprawy.
 6. Podstawą udzielenia gwarancji jest Karta Gwarancyjna wypełniona przez Serwisanta, stanowiąca jednocześnie potwierdzenie wykonania Usługi.
 7. W przypadku wykrycia wady wykonanej Naprawy Urządzenia objętej gwarancją, Klient może powiadomić Serwis w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady o woli skorzystania z uprawnień gwarancyjnych. Zgłoszenie takie może być dokonane w sposób określony w punkcie 2.1.1 lub 2.1.2.OWU lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Serwisu [email protected] lub listownie na adres Serwisu wskazany w pkt 1.1.14. OWU.
 8. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient może:
  • skontaktować się z Centrum Telefonicznym w celu ustalenia terminu przyjazdu Serwisanta (w ramach gwarancji Serwis zapewnia jeden przyjazd Serwisanta do Klienta. W kolejnych przypadkach korzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient przesyła Urządzenie do Serwisu na swój koszt),
  • dostarczyć Urządzenie wraz z Kartą Gwarancyjną do Serwisu na adres: Okopowa 59A, 01-029 Warszawa.
 9. W ramach postępowania reklamacyjnego Serwis w terminie 14 dni ocenia, czy ewentualne wady wykonanej Naprawy Urządzenia objęte gwarancją oraz przekazuje Klientowi stosowną informację w sposób określony w punkcie 2.1.1 lub 2.1.2.OWU lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta lub pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego.
 10. Jeżeli zgłoszone wady objęte gwarancją, Serwis w terminie nie dłuższym niż 14 dni od uznania zgłoszonych wad za objęte gwarancją zgodnie z pkt. 6.9. OWU, przystępuje do naprawy w ramach postępowania gwarancyjnego.
 11. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji przez Serwis w terminie 14 dni uważa się, że Serwis uznał reklamację za uzasadnioną.
 12. Naprawa w ramach postępowania gwarancyjnego może być wykonana przez naprawę wadliwej Części Zamiennej lub jej wymianę.
 13. W przypadku zgubienia Karty Gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.

7. Rękojmia

 1. W celu wykonania Usługi konieczne jest podanie następujących danych:
  • adres, pod którym Usługa ma być wykonana,
  • dane adresowe, o których mowa w punkcie 4.6. OWU,
  • numer telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Flix sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: ul. Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa NIP: 5252892650, Regon: 521044468, KRS: 0000947047
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Umów zawieranych zgodnie z postanowieniami OWU oraz w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj.: (i) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub (iii) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora danych osobowych jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
 4. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych Klientów w innych celach niż wskazane w pkt 8.3. OWU odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Odbiorcą danych osobowych będzie Serwis. Dane osobowe zgromadzone przez Serwis mogą być także udostępnione: (i) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, (ii) Innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania Usługi, a także ewentualnie po tym okresie, na czas zgodny z przepisami prawa, a także w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie zgody Klienta do czasu cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niepodanie danych osobowych wskazanych w punktach 8.1.1. oraz 8.1.2. OWU w Zleceniu Usługi może skutkować brakiem możliwości świadczenia Usług przez Serwis.
 8. Osoba, której dane przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się zwrócić do Serwisu na adres wskazany w punkcie 1.1.14 OWU lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: info@iflix.pl
 9. Osoba, której dane przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Serwis zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Dane Osobowe

 1. Serwis ma obowiązek wykonania Naprawy Urządzenia z należytą starannością w sposób pozbawiony wad.
 2. Odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
 4. Klient będący konsumentem może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w sposób określony w punkcie 2.1.1 lub 2.1.2.OWU lub listownie na adres Serwisu wskazany w pkt 1.1.14. OWU lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem „reklamacja”.
 5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta będącego Konsumentem.
 6. Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli wykonana Naprawa Urządzenia ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 7. Zakresem odpowiedzialności Serwisu z tytułu rękojmi objęte wady Części Zamiennej oraz jej montażu.
 8. Jeżeli Naprawa Urządzenia została wykonana w sposób wadliwy, Klient będący Konsumentem może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Serwis niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dokona Naprawy Urządzenia w sposób wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Naprawy Urządzenia do wadliwej Naprawy Urządzenia. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  • żądać niewadliwej Naprawy Urządzenia. Serwis jest zobowiązany dokonać niewadliwej Naprawy Urządzenia w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 9. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Serwis usunięcia wady żądać wymiany Części Zamiennej na wolną od wad oraz zamontowania Części Zamiennej w sposób niewadliwy albo zamiast wymiany Części Zamiennej żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Części Zamiennej do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Serwis. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Części Zamiennej wolnej od wad i niewadliwego montażu Części Zamiennej, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia Urządzenia do Serwisu na adres: Okopowa 59A, 05-077 Warszawa
 11. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany Części Zamiennej oraz jej niewadliwego montażu lub usunięcia wady części zamiennej lub jej montażu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Serwis odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia Naprawy Urządzenia. Roszczenie o usunięcie wady Części Zamiennej lub wymianę Części Zamiennej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

9. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWU z ważnych przyczyn, to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień OWU.
 2. Zmiany OWU nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian OWU, w szczególności zmiany OWU nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zlecenia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień OWU jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Serwis zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień OWU nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem OWU rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do: (i) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U. z 2014 r. poz.148), (ii) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U. z 2014 r. poz.148), (iii)
  uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50 poz.331) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50 poz.331).
 5. Wszelkie uwagi w zakresie OWU należy kierować listownie na adres siedziby Serwisu, bądź za pomocą e-mail na adres e-mail [email protected]
 6. Tekst OWU jest dostępny bezpłatnie na Stronie Internetowej w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie. Ponadto tekst OWU w formie wydrukowanej dostępny jest w siedzibie Serwisu wskazanej w punkcie 1.1.14. OWU.
 7. Serwis świadczy na rzecz Klientów tylko i wyłącznie Usługi wskazane w OWU. Serwis w szczególności nie prowadzi sprzedaży akcesoriów do urządzeń elektronicznych.
 8. OWU wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia 2018 roku.

Załącznik nr 1 do OWU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Flix sp. z o.o. z siedziba w Warszawie,
adres: ul. Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP: 5252892650
Regon: 521044468
KRS: 0000947047


Niniejszym składam oświadczenie o moim odstąpieniu od umowy polegającej na wykonaniu świadczeniu następującej usługi(*)_______________________________________________________________________________________________________________________________
Data zawarcia umowy: __________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta
__________________________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
______________________________________________________
Data
________________________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAREZERWUJ
WIZYTĘ
ZAMÓW DARMOWEGO
KURIERA
ZADZWOŃ 
DO NAS
Strona używa plików cookies. Korzystając z niej, akceptujesz warunki przedstawione w polityce prywatności.
© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Flix
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram